Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN broj 100/18) i članka 21. Statuta Poliklinike SUVAG Karlovac, Upravno vijeće Poliklinike SUVAG Karlovac raspisuje

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Poliklinike SUVAG Karlovac

 1. Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja Poliklinike SUVAG Karlovac, na mandat od četiri godine.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studijte najmanje pet godina radnog iskustva u struci

 1. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:
 • dokaz o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju (izvornik ili ovjereni preslik diplome),
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),
 • dokaz o traženom radnom iskustvu u struci od najmanje pet godina (potvrde dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslike ugovora o radu iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u struci ),
 • potvdu – elektronički zapis s podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i radnom odnosu, ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja (izvornik)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od jednog mjeseca od dana objave natječaja (izvornik )
 1. Na temelju Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 2. Poliklinika SUVAG Karlovac zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i poništenja natječaja.
 3. Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri godine, a po isteku mandata ista osoba može, na temelju natječaja, ponovno biti imenovana za ravnatelja/ravnateljicu.
 4. U prijavi se obavezno navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresa elektroničke pošte)
 5. Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
 6. Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka navedenih u prijavi i dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu, kao i objavu obavijesti na internetskoj stanici s imenom i prezimenom odabranog kandidata, isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac jamči da će s osobnim podacima kandidata postupati u skladu Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim važećim propisima kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.
 7. Pisane prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu Poliklinika SUVAG Karlovac, Alfreda Krupe 2, Karlovac, s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvarati“
 8. Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
 9. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatu odabira u roku od 30 dana od zaključenja natječaja.
Skip to content