Djelatnosti

Odjel medicinske dijagnostike i rehabilitacije

Medicinska dijagnostika

Dijagnostika svih razvojnih i stečenih komunikacijskih i jezično-govornih poremećaja, dijagnostika specifičnih teškoća učenja (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia), funkcionalna dijagnostika slušanja i dijagnostika poremećaja glasa i gutanja kod osoba svih životnih dobi.

Medicinska rehabilitacija

U sklopu medicinske rehabliltacije pružamo logopedski tretman, tretman edukacijskog rehablitatora, tretman kineziterapeuta, tretman psihologa, terapiju senzorne integracije i NFB trening po Othmeru.

Uz individualnu rehablitaciju, provodi se i rad u grupi djece sa motoričkim i jezično govornim teškoćama sa ciljem poticanje socijalizacije  te dodatne stimulacije.

 Naš stručni tim čine otorinolaringolog, neuropedijatar, logopedi, psiholog,  edukacijski rehabilitator, kineziterapeut.

Radno vrijeme

Ponedjeljak – petak: 07:00 – 20:30

Voditeljica odjela: Bojana Knežević, mag. logopedije

Telefon: +385 047 61 7 52

Radno vrijeme: izdvojena ambulanta Slunj

Dom zdravlja Slunj

Utorak i četvrtak: 08:00 – 14:00

Telefon: +385 095 35 54 539

Napomena:

Za pregled i terapiju je potrebna uputnica odabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Terapija se provodi  individualno ili u manjim grupama. Izbor opreme i terapeuta određen je oblikom terapije u odnosu na vrstu poremećaja i kronološku dob pacijenta.

Procjena, savjetovanje i rehabilitacija!

;

Rehabilitacija slušanja i govora

Uredan sluh jedan je od najvažnijih preduvjeta za uredan razvoj govora obzirom da se govor uči primarno slušanjem. Značajno i trajno oštećenje sluha u djece koje nastaje prije razvoja govora…

Pročitajte cijeli tekst…

Terapija smetnji izgovora

Poremećaji izgovora glasova predstavljaju najučestaliji govorni poremećaj u djece i najveći broj njih dolaze logopedu baš zbog takvih teškoća. Razlikujemo artikulacijske poremećaje…

Pročitajte cijeli tekst…

Terapija poremećaja ritma i tempa govora

Poremećaji ritma i govora su mucanje i brzopletost. Poremećaj tečnosti, tempa i ritma govora koji se ispoljava u nevoljnim grčevima mišića govornih organa (usana, jezika, mekog nepca, glasnica…

Pročitajte cijeli tekst…

Terapija GOVORA KOD RASCJEPA NEPCA

Rascjep usne i/ili nepca podrazumijeva otvor ili prazninu na gornjoj usni, tvrdom ili mekom nepcu. Rascjep utječe na funkcije hranjenja, disanja, govora i slušanja…

Pročitajte cijeli tekst…

Terapija poremećaja čitanja, pisanja i računanja

Elementi i poteškoće koje će kasnije rezultirati poteškoćama čitanja, pisanja i računanja mogu se uočiti već u predškolskoj i ranoj školskoj dobi. Terapiju treba započeti što ranije.

Pročitajte cijeli tekst…

Terapija jezično govornih poremećaja uzrokovanih ozljedama ili oštećenjima

Sve više raste broj odraslih osoba koje imaju različite jezično govorne poremećaj  najčešće uzrokovanje oštećenjima nakon preboljenog moždanog udara…

Pročitajte cijeli tekst…

Terapija jezično govornih poremećaja

Usporen razvoj govora, zaostao razvoj govora i nedovoljno razvijen govor dijagnoze su koje se odnose na neadekvatan razvoj govora, a terminologija se mijenja ovisno o kronološkoj dobi djeteta.

Pročitajte cijeli tekst…

Terapija poremećaja glasa

Poremećaji glasa najčešće nastaju uslijed zlouporabe i/ili krive, obično hiperfunkcionalne uporabe glasa, anjihova posljedica nerijetko su i različite organske promjene na glasnicama, poput vokalnih nodula.

Pročitajte cijeli tekst…

SENZORNA INTEGRACIJA

Senzorna disfunkcija kao neurološki poremećaj može se javiti kao samostalna teškoća ili može biti obilježje nekog stanja. U program terapije senzorne integracije uključuju se djeca sa disfunkcijom i teškoćama…

Pročitajte cijeli tekst…

NEUROFEEDBACK TERAPIJA PO OTHMERU

Neurofeedback je računalno potpomognuta metoda treninga u kojoj se određeni parametri moždane aktivnosti, koji se inače ne mogu percipirati, učine vidljivima klijentu/ pacijentu.

Pročitajte cijeli tekst…

RAD U GRUPI DJECE SA JEZIČNO GOVORNIM I MOTORIČKIM TEŠKOĆAMA

Skupini djece s jezično govornim i motoričkim teškoćama primarni je cilj poticanje socijalizacije kroz motoričke i ritmičke igre, senzomotoričke poligone…

Pročitajte cijeli tekst…

POTPOMOGNUTA KOMUNIKACIJA

Namijenjena je osobama sa složenim komunikacijskim  potrebama koje se ne mogu služiti  govornim  jezikom i/ili  imaju  teškoće jezičnog  razumijevanja uslijed različitih poremećaja i  oštećenja…

Pročitajte cijeli tekst…

Skip to content