Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac Dr.Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac,

tel/ 047/ 613 455,

fax:047/613 113

IBAN:33 2340009 11100268,

OIB: 42168832714, MB: 1310488,

e-mail: poliklinika-suvag@ka.t-com.hr

Ur .br.2133-32-252-19

 U Karlovcu, 22. ožujka 2019.  god.

POLIKLINIKA   ZA  REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG  KARLOVAC,  dr. Vlatka Mačeka 48, temeljem članka 16. Statuta raspisuje

Natječaj za prijam u radni odnos:

 1. Rehabilitator za rad u grupi djece s motoričkim i govorno jezičnim teškoćama I – na određeno puno radno vrijeme – jedan  izvršitelja  m/ž

Uvjeti:

Prvostupnik fizioterapije, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, završen verbotonalni tečaj/ispit za rad po VT metodi i 2 godine radnog iskustva u struci.

 1. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

–   životopis,

–   dokaz o državljanstvu (preslik domovnice),

–   elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu  HZMO-a,

–   dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),

 • dokaz o položenom ispitu za rad po VT metodi

–   dokaz o radnom iskustvu u struci (preslik ugovora o radu ili potvrdnica poslodavca)

 • odobrenje za samostalni rad (licenca)

–   uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do objave natječaja (izvornik ili preslik),

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 1. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 2. Poliklinika zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni.
 3. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 4. Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka navedenih u prijavi i dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu, kao i objavu obavijesti na internetskoj stanici s imenom i prezimenom odabranog kandidata, isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac jamči da će s osobnim podacima kandidata postupati u skladu Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim važećim propisima kojim se uređuje zaštita osobnih podataka, isti će biti adekvatno zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu uvjetima i rokovima previđenim općim aktom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva.
 5. Sukladno čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18), prije početka rada odabranog kandidata, po službenoj dužnosti pribavit će se dokaz o neosuđivanosti za kaznena djela iz glave XVI. Kaznenog zakona (Narodne novine br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. i 101/17.) – Kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. istoga zakona – Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.
 6. Do donošenja odluke o odbiru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu se poništiti.
 7. Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU

SLUŠANJA I GOVORA  SUVAG, Dr. Vladka Mačeka 48,  47000   KARLOVAC s naznakom: »Za natječaj«,  u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, odnosno do popunjenja.

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Poliklinike SUVAG Karlovac.

Skip to content