POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA
SUVAG – KARLOVAC, Dr. Vlatka Mačeka 48

RASPISUJE OGLAS
za primitak u radni odnos:

1. – magistra logopedije na određeno, puno radno vrijeme – dva izvršitelja m/ž
Uvjet: VSS – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Oglas ostaje otvoren 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Uz prijave na Oglas kandidati su dužni priložiti: diplomu o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, životopis, uvjerenje o nekažnjavanju, elektronički zapis o podacima o radnom stažu i radnom odnosu HZMO-a. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te dokaz da je nezaposlen. Dokumentaciju dostaviti na adresu:

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU
SLUŠANJA I GOVORA SUVAG
Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 KARLOVAC

Sa naznakom: NE OTVARAJ RAVNATELJICA:
mr. sc. Zlata Perković prof.

Skip to content