Na temelju članka 85.Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN100/18,125/19,147/20),članka 38. Zakona o ustanovama (NN76/93,29/97,47/99,35/08 i 127/19),članka 21. Statuta Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac i Odluke o raspisivanju natječaja Upravnog vijeća Poliklinike Suvag Karlovac urbr.2133-32-067/3-21od 25.siječnja 2021.godine, Poliklinika Suvag Karlovac objavila je natječaj urbr: 2133-32-102-21 od 05.veljače 2021.godine u Narodnim novinama br.12/21, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici  Poliklinike Suvag Karlovac.

Poliklinika Suvag Karlovac izvješćuje da je nakon provedenog natječajnog postupka za ravnatelja Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac izabrana Vesna Pavlačić, mag.logopedije.

Skip to content