Potpomognuta komunikacija

Kontaktirajte nas

Potpomognuta  komunikacija (alternativna  i  augmentativna  komunikacija) odnosi se na  sustave i  metode koji  uključuju:

  • simbole
  • pomagala
  • strategije i
  • tehnike koje korisnici  upotrebljavaju   s ciljem poboljšanja komunikacije i  s kojima mogu  postići  najučinkovitiju moguću  funkcionalnu, interaktivnu  komunikaciju.

Namijenjena je osobama sa složenim komunikacijskim  potrebama koje se ne mogu služiti  govornim  jezikom i/ili  imaju  teškoće jezičnog  razumijevanja uslijed različitih poremećaja i  oštećenja (djeca i  osobe s motoričkim  teškoćama (npr.  cerebralna  paraliza i  sl.),  višestrukim  teškoćama,  intelektualnim  teškoćama,  komunikacijskim teškoćama i poremećajima iz  pervazivnog  spektra (autizam), oštećenjima vida, oštećenjima sluha,  djeca s neurorazvojnim  rizicima,  djeca s govornim  i  jezičnim  teškoćama.

Cilj primjene nekog  od oblika potpomognute komunikacije je ostvarenje funkcionalne komunikacije, cjelovito  sudjelovanje u dobno  primjerenim  aktivnostima te stjecanje novih  znanja i  iskustava.

Kod nekih  korisnika je ona samo  privremeno  sredstvo  komunikacije,  a kod nekih  se koristi  kao  primarno  i  trajno  sredstvo komunikacije.

Asistivna tehnologija odnosi  se na široki  spektar različitih tehnoloških proizvoda, dio opreme ili sustave koji se koriste kao asistivna, adaptivna i rehabilitacijska pomagala za osobe s razvojnim i drugim teškoćama te pomažu osobama da se izraze, ali i da razumiju jezik i komunikaciju u cijelosti.

Skip to content