Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac sudjelovala je
u preventivnoj akciji „Korak do zdravlja“ koju je organizirala patronažna služba
Doma zdravlja Karlovac .
Svojim sudjelovanjem Poliklinika SUVAG se predstavila govoreći o:

 negativnom utjecaju pretilosti u dječjoj dobi na cjelokupan
senzomotorički i psihomotorni razvoj
 statistički značajnoj korelaciji specifičnih motoričkih teškoća i teškoća
učenja te utjecaja na akademski uspjeh
 disfunkciji senzorne integracije
 ranoj intervenciji
 važnosti igre – Motorički poligon – PETICA

Skip to content