Terapija jezično govornih poremećaja

Kontaktirajte nas

Razvojni jezični poremećaji javljaju se u razdoblju usvajanja jezika. Djeca s jezičnim teškoćama kasnije progovaraju, a njihove teškoće postaju uočljivije i izraženije s porastom dobi što često utječe na kasnije usvajanje čitanja i pisanja.

Djeca s jezičnim teškoćama pokazuju odstupanja na planu razumijevanja i proizvodnje jezika, a poremećaj karakteriziraju velike individualne razlike kod svakog pojedinog djeteta.

Teškoće  okolina  nažalost ponekad pripisuje dječjoj nezainteresiranosti i/ili lijenosti što je pogrešno i dovodi do zakašnjele intervencije, a upravo je  rano otkrivanje i prepoznavanje simptoma važno, a nakon toga uključivanje djeteta u logopedsku terapiju.

 

Neki od simptoma razvojnog jezičnog poremećaja:

  • otežan i usporen jezično govorni razvoj
  • kasnija pojava prve riječi i rečenice
  • izostavljanje vezika, zamjenica, pomoćnih glagola, prijedloga
  • pogreške u rodu, broju i padežu
  • teže usvajanje vremenskih i prostornih odnosa
  • teškoće u prepričavanju
  • uredne intelektualne sposobnosti
Skip to content