Naručitelj:

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG

Dr. VLADKA MAČEKA 48

47000 KARLOVAC

Oib:42168832714

URBROJ: 2133-32-449-19

Karlovac, 23.05.2019.

Predmet: Poziv za dostavu ponude-Izvođenje radova na sanaciji prilazne rampe za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću na ulazu u zgradu Poliklinike Suvag

Naručitelj Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG  pokrenula je postupak nabave Izvođenja radova na sanaciji prilazne rampe za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću na ulazu u zgradu Poliklinike Suvag – evidencijski broj nabave 02.-2019, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno čl. 12. st.1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) za procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kn (500.000,00 kn za radove) bez PDV-a

(tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je Izvođenje radova na sanaciji prilazne rampe za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću na ulazu u zgradu Poliklinike Suvag  sukladno Troškovniku iz dijela II. Ovog poziva i ostalim traženim uvjetima naznačenima u ovom Pozivu.

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 33.040,00 kn

 1. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Vrsta, opseg i količina nabave:

Količina predmeta nabave je definirana Troškovnikom koji je sastavni dio ovog Poziva za dostavu ponude.

Ponuditelj je dužan prije podnošenja ponude pregledati mjesto izvođenja radova u svrhu upoznavanja s lokacijom i stanjem iste, kao i opsegom radova te svim drugim faktorima koji mogu utjecati na uvjete rada, a radi otklanjanja svih nejasnoća i radi kvalitete izrade ponude.

Pregled mjesta izvođenja radova biti će 27.05.2019.godine u 10.00 sati.

       –    Način izvršenja: sklapanjem ugovora

      –     Rok izvršenja: početak odmah po potpisu Ugovora, a završetak u roku od 30

            kalendarskih dana od dana sklapanja Ugovora

 • Mjesto izvršenja: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, dr. Vladka Mačeka 48, 47 000 Karlovac
 • Rok valjanosti ponude: najmanje 60 dana od dana otvaranja ponude
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja računa  za izvršene radove, doznakom na žiro-račun ponuditelja.

   Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

 • Cijena ponude: je nepromjenjiva, mora biti izražena u kunama, a u cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
 • Kriterij odabira ponude: je najniža cijena uz obvezu ispunjenja svih navedenih uvjeta i zahtjeva iz Poziva.

 3.DOKAZI SPOSOBNOSTI

Naručitelj će isključiti ponude ponuditelja ukoliko postoje sljedeći razlozi za isključenje ponuda:

3.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

 1. a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana objave poziva za dostavu ponude na internetskim stranicama.

Ponuditelji dostavljaju ovaj dokaz u formi izjave prema predlošku koji čini sastavni dio Poziva za dostavu ponude (Prilog II). Naručitelj ističe da je predložak izjave samo predložak, a ponuditelji mogu dostaviti izjavu i u drugom obliku. Bitno je da sadržaj odgovara predlošku.

Naručitelj može tijekom postupka nabave radi provjere okolnosti iz ove točke od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.

Ako nije u mogućnosti pribaviti gore navedenu potvrdu, radi provjere okolnosti iz ove točke, Naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:

 1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta,

ili

 1. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije pod a),

ili

 1. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod a) i b) ove točke ili ne obuhvaćaju sva kaznena dijela navedena u ovoj točki.

3.2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnim zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

Za potrebe dokazivanja okolnosti iz ove točke  gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti

 1. a) potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od objave poziva za dostavu ponude na internetskim stranicama ili
 2. b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave o stanju duga, ili
 3. c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana objave poziva za dostavu ponude na internetskim stranicama, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili navedeni jednakovrijedni važeći dokument.

3.3. Ako dostavi lažne podatke pri dostavi dokumenata na temelju kojih se utvrđuju postoje li  razlozi isključenja te dokumenata kojima se dokazuje sposobnost gospodarskih subjekata. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata, naručitelj će radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili se obratiti izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima.

 1. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA:

Dokaz pravne i poslovne sposobnosti:

4.1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države svog sjedišta kao dokaz da ima registriranu djelatnost u vezi sa predmetom nabave. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Ako se izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta u ne izdaje u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili Izjava  kojom se dokazuje upis u registar ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana objave poziva za dostavu ponuda na internetskoj stranici.

Ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dostavlja izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra. Izvod ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave poziva za dostavu ponuda na internetskoj stranici.

Dokaz tehničke i stručne sposobnosti

4.2. Popis značajnijih ugovora o izvedenim radovima u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži vrijednost radova, datum i mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

NAPOMENA: SVI DOKAZI MOGU SE PRILOŽITI U IZVORNIKU, U OVJERENOJ ILI NEOVJERENOJ PRESLICI I SVI DOKAZI MORAJU BITI NA HRVATSKOM JEZIKU ILI PREVEDENI NA HRVATSKI JEZIK OD STRANE OVLAŠTENOG SUDSKOG TUMAČA.

Prije sklapanja Ugovora naručitelj može zahtijevati od ponuditelja dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih traženih dokumenata, osim ako je u ponudi već dostavio tražene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, tada ih nije dužan ponovno dostavljati. Temeljem dostavljenih izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata na traženje naručitelja, ponuditeljmora dokazati da i dalje ispunjava uvjete zahtijevane u ovom Pozivu, ali isti dokumenti ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama (u smislu starosti tj. datuma izdavanja).

 1. JAMSTVA

Ponuditelj je obvezan u slučaju odabira njegove ponude, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka tijekom jamstvenog roka u trajanju od 24 mjeseca, odnosno dužan je prije isplate po okončanoj situaciji – računu dostaviti jamstvo na iznos od 10% (iznos bez PDV-a) vrijednosti izvršenih radova. Jamstvo za otklanjanje nedostataka tijekom jamstvenog roka podnosi se u obliku garancije banke ili obične ili bjanko zadužnice potvrđena kod javnog bilježnika u skladu sa odredbama Ovršnog zakona, važeće do isteka jamstvenog roka.

Napomena: Jamstveni rok za uklanjanje nedostataka isporučene opreme i izvedenih radova je 24 mjeseca od dana potpisa primopredajnog zapisnika, osim u slučaju dužeg roka jamstva za ispravnost opreme, po osnovi jamstvenih listova izdanih od strane proizvođača opreme, kada se primjenjuje taj duži rok.

Ponuditelj je obvezan dostaviti kao sastavni dio svoje ponude izjavu (PRILOG III). Izjavu je potrebno ovjeriti potpisom osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta i pečatom.

Jamstvo mora glasiti na Naručitelja (POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG, dr. Vladka Mačeka 48, 47 000 Karlovac, OIB:42168832714).

 1. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

Ponudbeni list  (Prilog I) ( ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);

Troškovnik (PRILOG) ( ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);

Dokazi ( traženi dokument )

 1. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela I. i II. Ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

Molimo da Vašu ponudu dostavite na navedeni naslov POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG, dr.Vladka Mačeka 48, 47 000

Karlovac,  do  04.06.2019.godine do 10.00 sati.

na omotnici ponude treba biti označeno;

PONUDA

za nabavu „ Izvođenje radova na sanaciji prilazne rampe za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću na ulazu u zgradu Poliklinike Suvag, evidencijski broj nabave

02.-2019“  uz naznaku „ne otvaraj“.

Ponude će biti otvorene javno dana  04.06.2019. godine u 10:00 sati, u prostorijama Naručitelja POLIKLINIKA  ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG, dr.Vladka Mačeka 48, 47 000 Karlovac. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici javnog naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pismeno ovlaštenje predati prije otvaranje ponuda.

 1. OSTALO

– Obavijesti u vezi predmeta nabave: Snježana Pogačić mag.oec, tel : 047/613 -455.Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

U prilogu se nalazi originalni dokument s potrebnim prilozima. Preuzmite originalni dokument na linku: Poziv za dostavu ponude – Izvođenje radova na sanaciji prilazne rampe za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću na ulazu u zgradu Poliklinike Suvag

SUVAG__troskovnik_

Skip to content