Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac

 Alfreda Krupe 2, 47000 Karlovac, tel.047/ 613 455,fax:047/613-113

 oib: 42168832714

IBAN:HR33 2340009 1110026895

 Urbr:2133-32-890-21

U Karlovcu 17.12.2021.

Predmet: Poziv za dostavu ponude – nabava kliničkog audiometra                                            

Naručitelj Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac pokrenuo je postupak nabave kliničkog audiometra, evidencijski broj nabave 07.-2021, a za istu, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Ovim putem Vas pozivamo za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva.

  1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava kliničkog audiometra sukladno troškovniku, tehničkim specifikacijama i ostalim  traženim uvjetima naznačenima u ovom Pozivu.

Evidencijski broj nabave: 07.-2021 

Procijenjena vrijednost nabave : 83.368,00 kn (bez PDV-a)

Rok isporuke robe: 8 dana od dana potpisa Ugovora

Mjesto isporuke: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac, Alfreda Krupe 2,  47000 Karlovac

Uvjeti i način plaćanja: Plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana zaprimanja e-računa za isporučenu robu doznakom na IBAN ponuditelja.

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Cijena ponude je nepromjenjiva, mora biti izražena u kunama, a u cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Rok valjanosti ponude: (najmanje 30 dana)

Kriterij na kojem Naručitelj temelji odabir ponude je najniža cijena uz obvezu ispunjenja svih navedenih uvjeta i zahtjeva iz Poziva.

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona:  (047) 613 455

E-mail:suvag@suvagkarlovac.hr

Ponudu molimo dostavite s obaveznom naznakom

Ponuda za  nabavu kliničkog audiometra-evidencijski broj nabave 07.-2021

››NE OTVARAJ‹‹

najkasnije do  27.12.2021. godine do 12:00 sati putem pošte ili odgovarajuće kurirske službe.

RAVNATELJICA: Vesna Pavlačić, mag.logopedije

Prilozi:

1.Ponudbeni list

  1. Tehničke specifikacije
  1. Troškovnik

PRILOG I 

PONUDBENI LIST

1. Naziv i sjedište naručitelja:
  Naziv naručitelja  Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac
  Sjedište naručitelja  Alfreda Krupe 2, 47000 Karlovac
  OIB naručitelja 42168832714
2. Podaci o ponuditelju:
  Naziv ponuditelja  
  Sjedište ponuditelja  
  Adresa ponuditelja  
  OIB

(ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)

 
  IBAN  
  Adresa za dostavu pošte  
  Adresa e-pošte  
  Kontakt osoba ponuditelja  
  Broj telefona  
  Broj telefaksa  
  Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti)                 DA                           NE
3. Predmet nabave nabava kliničkog audiometra

(evidencijski broj nabave 07.-2021)

 

     

 

4. Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost – brojkama  
     
5. Iznos poreza na dodanu vrijednost – brojkama  
     
6. Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost –  brojkama  
     
7. Rok valjanosti ponude 30 dana od dana otvaranja ponuda

 

 

     
8. Broj i datum ponude  

 

Rok  isporuke robe: 8 dana od dana potpisa Ugovora o nabavi robe

Rok, način i uvjeti plaćanja:   u roku od 30 dana od dana zaprimanja e- računa za isporučenu robu doznakom na IBAN ponuditelja.

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

  Za Ponuditelja: (tiskano upisati ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe ponuditelja)

   M.P.   Potpis ovlaštene osobe ponuditelja

PRILOG II

Tehničke karakteristike: klinički audiometar

RB Opis minimalnih tehničkih karakteristika Količina DA/NE
1. Klinički audiometar 1  
1.1. 2-kanalni klinički audiometar za klinička i rutinska ispitivanja zračne i koštane vodljivosti
1.2. Obavezna ispitivanja: tonalna audiometrija, govorna audiometrija, te tonalna i govorna audiometrija u slobodnom
1.3. Samostalna jedinica
1.4. Tehničke karakteristike:
1.4.1. Dva odvojena kanala
1.4.2. Regulacija: u koracima od 1, 2 i 5 dB
1.4.3. Obavezna mogućnost rada sa sljedećim pretvornicima:
1.4.3.1. Zračna vodljivost (do 8000 Hz): TDH50, DD45, IP30
1.4.3.2. Zračna vodljivost (do 20000 Hz): DD450, HDA200
1.4.3.3. Koštana vodljivost: B71, B81
1.4.4. Tonalna audiometrija:
1.4.4.1. Vrsta tona: kontinuirani, modulirani i pulsirajući
1.4.4.2. Raspon frekvencija zračne vodljivosti: 125 Hz – 8000 Hz (opcija 8000 -20000 Hz)
1.4.4.3. Raspon frekvencija koštane vodljivosti: 250 Hz – 8000 Hz
1.4.4.4. Raspon frekvencija u slobodnom prostoru: 125 Hz – 8000 Hz
1.4.4.5. Područje intenziteta (zračna vodljivost): -10/120 dB HL
1.4.4.6. Područje intenziteta (koštana vodljivost): -10/90 dB HL
1.4.4.7. Područje intenziteta (slobodno polje): -10/102 dB HL
1.4.4.8. Šum: NBN (uskopojasni šum) 15 dB ispod tona ispitivanja

WN (bijeli šum) 30 dB ispod tona ispitivanja

1.4.5. Specijalni testovi: ABLB, SISI, TEN Test, QuickSIN, BKB-SIN,  Tone Decay, govorna audiometrija u slobodnom polju
1.4.6. Specijalni testovi koje definira korisnik: MLB, Lombard test, Pure Tone Stenger, Speech Stenger, SAL, Doerfler – Stewart Test
1.4.7. LCD prikaz: 26 cm dijagonala
1.4.8. Priključak na PC:, USB min 5x, HDMI
1.4.9. Pisač: mogućnost spajanja vanjskog pisača direktno na audiometar
1.4.10. Obavezna mogućnost nadogradnje s AMTAS i HFA
1.4.11. Standardi i norme: da zadovoljava standarde i norme koji su propisani za takvu vrstu aparata
2. Ostalo    
2.1. Kvalitetna obuka osoblja

PRILOG III

TROŠKOVNIK

Redni br.    Naziv robe Jed.mjere Količina        Jedinična cijena
1.              KLINIČKI

AUDIOMETAR               KOM                         1

 

CIJENA bez PDV-a :
                                                                                                                                                         PDV ( 25 % ) :
 

Ukupna cijena sa PDV-om:

 

 

 

U___________________________, dana, ___________________ 2021. godine

 

 

 

M.P.           Odgovorna osoba Ponuditelja

___________________________________

Poziv-dostava-ponude

Skip to content