Naručitelj:

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG Karlovac

ALFREDA KRUPE 2

47000 KARLOVAC

Oib:42168832714

URBROJ: 2133-32-357-19

Karlovac,18.04.2019.

Predmet: Poziv za dostavu ponude – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac na lokaciji: Alfreda Krupe 2, Karlovac

Naručitelj Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac pokrenuo je postupak nabave za  Izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac na lokaciji: Alfreda Krupe 2, Karlovac –evidencijski broj nabave 05.-2019, a za istu, sukladno Zakonu o javnoj nabavi Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Ovim putem Vas pozivamo za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva.

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona:  (047) 613 455

E-mail: poliklinika-suvag@ka.t-com.hr

Za dodatna pojašnjenja obratite nam se pisanim putem na e-mail: poliklinika-suvag@ka.t-com.hr

 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac na lokaciji: Alfreda Krupe 2, Karlovac sukladno Projektnom zadatku i ostalim  traženim uvjetima naznačenima u ovom Pozivu.

Procijenjena vrijednost nabave : 120.000,00 kn (bez PDV-a)

 1. VRSTA, OPSEG ILI KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Glavni projekt i pripadajući elaborati trebaju biti izrađeni prema Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/2017) te ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji i posebnim propisima.

Projektna dokumentacija treba sadržavati:

Elaborate potrebne za izradu Glavnog projekta:

 • Elaborat zaštite od požara
 • Elaborat zaštite na radu
 • Plan izvođenja radova

Glavni projekt mora sadržavati:

 • Arhitektonski projekt
  • Arhitektonski projekt
  • Projekt fizikalnih svojstava zgrade
 • Građevinski projekt
 • Projekt mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije
 • Projekt instalacija vodoopskrbe i odvodnje
 • Elektrotehnički projekt
 • Elektrotehnički projekt
 • Strojarski projekt grijanja, hlađenja,ventilacije
 • Strojarski projekt grijanja, hlađenja i ventilacije

Troškovnici radova

 • troškovnik građevinsko-obrtničkih radova,
 • troškovnik instalacija vodoopkrbe i odvodnje,
 • troškovnik elektrotehničkih instalacija,
 • troškovnik strojarskih instalacija.

Troškovnici radova moraju sadržavati:

Troškovnik radova s količinama i tehničkim specifikacijama građevnih proizvoda i opreme te troškovnik radova s količinama i tehničkim specifikacijama građevnih proizvoda i opreme s upisanim jediničnim cijenama za svaku vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu s rekapitulacijom za cijeli objekt.

Napomena: Predmet nabave uključuje i aktivnosti na prikupljanju suglasnosti javnopravnih tijela koje sudjeluju u postupku dobivanja građevinske dozvole.

Svu potrebnu projektnu dokumentaciju u predviđanim fazama realizacije potrebno je isporučiti u pet (5) istovjetnih primjeraka u papirnatom formatu, te u digitalnom formatu:

 • sva dokumentacijas potpisima i otiscima pečata projektanata u pdf formatu;
 • grafički dio u dwgformetu;
 • tekstualni dio u docformatu;
 • troškovnici u xls
 1. MJESTO, NAČIN I ROK ISPORUKE

Mjesto pružanja usluga: je Alfreda Krupe 2, Karlovac.

Rok izvršenja usluga: u krajnjem roku od 90 kalendarskih dana za Glavni projekt od dana potpisa Ugovora, 30 radnih dana od završetka Glavnog projeka za Kontrolu Glavnog projekta te  60 radnih dana od ishođenja svih potvrda za Glavni projekt za troškovnike radova.

 1. DOKAZI SPOSOBNOSTI

Naručitelj će isključiti ponude ponuditelja ukoliko postoje sljedeći razlozi za isključenje ponuda:

4.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

 1. a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja poziva za dostavu ponude.

Ponuditelji dostavljaju ovaj dokaz u formi izjave prema predlošku koji čini sastavni dio Poziva za dostavu ponude (Prilog II). Naručitelj ističe da je predložak izjave samo predložak, a ponuditelji mogu dostaviti izjavu i u drugom obliku. Bitno je da sadržaj odgovara predlošku.

Naručitelj može tijekom postupka nabave radi provjere okolnosti iz ove točke od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.

Ako nije u mogućnosti pribaviti gore navedenu potvrdu, radi provjere okolnosti iz ove točke, Naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:

 1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta,

ili

 1. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije pod a),

ili

 1. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod a) i b) ove točke ili ne obuhvaćaju sva kaznena dijela navedena u ovoj točki.

4.2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko izdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnim zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe) .

Za potrebe dokazivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti

 1. a) potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države

sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od slanja poziva za dostavu ponude i objave na internetskim stranicama.

 1. b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, akose u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave o stanju duga, ili
 2. c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanjegospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponude i objave na internetskim stranicama, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili navedeni jednakovrijedni važeći dokument.

4.3. Ako dostavi lažne podatke pri dostavi dokumenata na temelju kojih se utvrđuju postoje lirazlozi isključenja te dokumenata kojima se dokazuje sposobnost gospodarskih subjekata. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata, naručitelj će radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili se obratiti izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima.

 1. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA:

Dokaz pravne i poslovne sposobnosti:

5.1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države svog sjedišta kao dokaz da ima registriranu djelatnost u vezi sa predmetom nabave. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Ako se izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta u ne izdaje u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili Izjava  kojom se dokazuje upis u registar ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda i objave na internetskim stranicama.

Ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dostavlja izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra. Izvod ne smije biti stariji od 3 mjesecaod dana slanja poziva za dostavu ponuda i objave na internetskim stranicama.

5.2. Ponuditelj mora dokazati važeće članstvo u određenoj organizaciji, ako je isto potrebno za izvršenje određenog ugovora u državi njegova sjedišta.

Kao dokaz sposobnosti Ponuditelj je dužan dostaviti važeću potvrdu o upisu u Imenik odgovarajuće komore za najmanje 1 (jednog) ovlaštenog arhitekta.

5.3. Ponuditelj mora dokazati da posjeduje važeće Rješenje Ministarstva kulture, o dopuštenju za obavljanje određenih poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara – za izradu glavnog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru temeljem članka 100. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (66/99, 151/03, 157/03, 100/0487/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13,152/14,98/15,  44/17 i 90/18)

NAPOMENA: SVI DOKAZI MOGU SE PRILOŽITI U IZVORNIKU, U OVJERENOJ ILI NEOVJERENOJ PRESLICI I SVI DOKAZI MORAJU BITI NA HRVATSKOM JEZIKU ILI PREVEDENI NA HRVATSKI JEZIK OD STRANE OVLAŠTENOG SUDSKOG TUMAČA.

Prije sklapanja Ugovora naručitelj može zahtijevati od ponuditelja dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih traženih dokumenata, osim ako je u ponudi već dostavio tražene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, tada ih nije dužan ponovno dostavljati. Temeljem dostavljenih izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata na traženje naručitelja, ponuditelj mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete zahtijevane u ovom Pozivu, ali isti dokumenti ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama (u smislu starosti tj. datuma izdavanja).

 1. JAMSTVA

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Ponuditelj je obvezan u slučaju odabira njegove ponude, prilikom sklapanja ugovora o nabavi dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u visini od 10 % od vrijednosti ugovora  bez PDV-a, s rokom valjanosti do ispunjenja ugovornih obveza, u jednom od navedenih oblika:

 1. izvorno bankovno jamstvo koje mora biti bezuvjetno, na „prvi poziv“ i „ bez prigovora“ (iz jamstva mora biti vidljiva svrha izdavanja)

ili

 1. obična ili bjanko zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika u skladu sa odredbama Ovršnog zakona

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza mora glasiti na Naručitelja.

Ponuditelj je obvezan dostaviti kao sastavni dio svoje ponude, izjavu da će ukoliko bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj dostaviti jamstvo u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, i to u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora o nabavi  (PRILOG IV ). Izjavu je potrebno ovjeriti potpisom osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta i pečatom.

 1. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda mora sadržavati sljedeće dijelove:

 1. PONUDBENI LIST (PRILOG I) (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
 2. TROŠKOVNIK – (PRILOG ) (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
 3. DOKAZE (traženi dokumenti)

8.     CIJENA

Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom u kunama. Cijena ponude piše se brojkama. Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave.

U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena je nepromjenjiva.

Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.

Obaveza iskazivanja poreza na dodanu vrijednost ne odnosi se na inozemne ponuditelje, sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, odnosno oporezivanja dobara pri uvozu prema mjestu odredišta.

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

9.     ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa za izvršenu uslugu doznakom na žiro-račun ponuditelja.

Naručitelj će izvršiti plaćanje temeljem ispostavljenih privremenih i okončane situacije.

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

10.  ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude je najmanje 90 (devedeset) dana od dana otvaranja ponude.

11.  KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij na kojem Naručitelj temelji odabir ponude je najniža cijena.

Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva, prikladna, pravilna ponuda sposobnog ponuditelja s istom vrstom i kvalitetom tražene usluge sukladno Pozivu za dostavu ponuda, a koja je određena prema najnižoj cijeni.

12.  JEZIK PONUDE

Ponuda mora biti izrađena na hrvatskom jeziku.

Za dijelove ponude koji nisu na hrvatskom jeziku, ponuditelj je obvezan iste dostaviti u izvorniku s prijevodom ovlaštenog prevoditelja na hrvatskom jeziku.

 1. NAČIN IZRADE I DOSTAVE PONUDA

Ponuda se dostavlja Naručitelju preporučenom poštanskom pošiljkom  sukladno sljedećim uputama:

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave, nazivom predmeta nabave, odnosno grupe nabave na koju se ponuda odnosi s naznakom “ne otvaraj”.

Omotnica se dostavlja :

 1. a) na adresu: ALFREDA KRUPE 2, 47000 KARLOVAC
 1. b) na omotnici ponude treba biti označeno;

PONUDA

za nabavu „Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju

zgrade Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac na lokaciji: Alfreda Krupe 2, Karlovac“

evidencijski broj nabave 05.-2019

››NE OTVARAJ‹‹

– adresa i naziv ponuditelja –

 1. c) na omotnici izmjene i/ili dopune treba biti označeno;

Izmjena i/ili dopuna ponude

Za nabavu „Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju

zgrade Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac na lokaciji: Alfreda Krupe 2, Karlovac“

evidencijski broj nabave 05.-2019

››NE OTVARAJ‹‹

– adresa i naziv ponuditelja

Ukoliko omotnica nije zapečaćena i označena u skladu s ovom odrednicom, Naručitelj neće snositi odgovornost u slučaju da se ponuda i/ili izmjena/dopuna zagubi, krivo ili prerano otvori.

Omotnice se moraju dostaviti na navedeni naslov Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac do 02.05. 2019. godine do 9,00 sati kada će ujedno biti i otvaranje ponuda. Otvaranje ponuda je javno. Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati. Ponude koje pristignu nakon navedenog roka bit će isključene.

Do isteka roka za dostavu ponude ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti, nadopuniti ili povući svoju ponudu.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Način izrade ponude

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Pri izradi ponude, ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva za dostavu ponuda.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ( npr. Uvezivanje u cjelinu s jamstvenikom poleđini)

Ponuda se piše neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi.

14.  ROK  I MJESTO OTVARANJA PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 02.05. 2019. godine do 9.00 sati.

Otvaranje ponuda održat će se 02.05.2019.godine u 9.00 sati u prostorijama Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Karlovac. Otvaranje ponuda je javno.

15.   ODLUKA O ODABIRU / ILI PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

Naručitelj će obavijest o odabiru najpovoljnije ponude dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način

Originalni dokument s prilozima možete preuzeti na linku: Poziv za dostavu ponude – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac na lokaciji: Alfreda Krupe 2, Karlovac

Skip to content