Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac

 Alfreda Krupe 2, 47000 Karlovac, tel.047/ 613 455,fax:047/613-113

 oib: 42168832714

 IBAN:HR33 2340 0091 1100 26895

URBROJ: 2133-32-855-20

Karlovac, 09.12.2020.                                                                    

Predmet: Poziv za dostavu ponude – nabava medicinske opreme dijagnostički  EEG sustav, 16 kanalni, sa softverom za snimanje EEG-a i  mogućnosti rada 2-kanalnog ILF NFB treninga

Naručitelj Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac pokrenuo je postupak nabave medicinske opreme– dijagnostički  EEG sustav 16 kanalni sa softverom za snimanje  EEG- a i mogućnosti rada 2-kanalnog ILF NFB treninga, evidencijski broj nabave 04.-01.-2020, a za istu, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Ovim putem Vas pozivamo za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva.

  1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava medicinske opreme– dijagnostički  EEG sustav, 16 kanalni, sa softverom za snimanje EEG- a i mogućnosti rada 2-kanalnog ILF NFB treninga sukladno troškovniku, tehničkim specifikacijama i ostalim  traženim uvjetima naznačenima u ovom Pozivu.

Evidencijski broj nabave: 04.-01.-2020

Procijenjena vrijednost nabave : 92.000,00 kn (bez PDV-a)

Rok isporuke robe: 8 dana od dana potpisa Ugovora

Mjesto isporuke: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac, Alfreda Krupe 2, 47000 Karlovac

Uvjeti i način plaćanja: Plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana zaprimanja e-računa za isporučenu robu doznakom na IBAN ponuditelja.

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Cijena ponude je nepromjenjiva, mora biti izražena u kunama, a u cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Rok valjanosti ponude: (najmanje 30 dana)

Kriterij na kojem Naručitelj temelji odabir ponude je najniža cijena uz obvezu ispunjenja svih navedenih uvjeta i zahtjeva iz Poziva.

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona:  (047) 613 455

E-mail:suvag@suvagkarlovac.hr

Ponudu molimo dostavite s obaveznom naznakom

Ponuda za  nabavu medicinske opreme – dijagnostički  EEG sustav 16 kanalni, sa softverom za snimanje EEG-a i mogućnosti rada 2-kanalnog ILF NFB treninga

evidencijski broj nabave 04.-01.-2020

››NE OTVARAJ‹‹ najkasnije do  17.12.2020. godine do 12:00 sati putem pošte ili odgovarajuće kurirske službe.

U prilogu preuzmite originalni dokument koji sadrži:

Prilozi:

1.Ponudbeni list

2. Tehničke specifikacije

3. Troškovnik 

Dokument preuzmite na linku: Poziv za dostavu ponude – nabava medicinske opreme dijagnostički EEG sustav, 16 kanalni, sa softverom za snimanje EEG-a i mogućnosti rada 2-kanalnog ILF NFB treninga

Skip to content