Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac

 Alfreda Krupe 2, 47000 Karlovac, tel.047/ 613 455,fax:047/613-113

 oib: 42168832714

 IBAN:HR33 2340 0091 1100 26895

URBROJ: 2133-32-486-21

Karlovac, 13.07.2021.

Predmet: Poziv za dostavu ponude – usluge stručnog građevinskog nadzora za

izvođenje radova na rekonstrukciji Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac 

Naručitelj Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac pokrenuo je postupak nabave usluga stručnog građevinskog nadzora za izvođenje radova na rekonstrukciju Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac, evidencijski broj nabave 08.-2021, a za istu, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Ovim putem Vas pozivamo za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva.

 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Usluge stručnog građevinskog nadzora s kontrolom kvalitete ugradnje materijala na rekonstrukciji Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac.

 Stručni nadzor na  rekonstrukciji Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac obuhvaća stručni nadzor svih potrebnih struka sukladno dostavljenim projektima u prilogu poziva.

CPV: 71247000-1

Evidencijski broj nabave: 08.-2021

Procijenjena vrijednost nabave : 100.000,00 kn (bez PDV-a)

 1. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE:

Izvršitelj će provoditi kontrolu izvršavanja ugovornih obveza izvođača građevinskih radova, obrtničkih radova, postavljanja elektrotehničke instalacije, postavljanja instalacije vodovoda i kanalizacije, strojarskih radova na rekonstrukciji Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac (sukladno troškovniku u prilogu) te poduzimati odgovarajuće mjere za realizaciju tih obveza u suradnji s Naručiteljem. U okviru usluga koje su predmet ove nabave, Izvršitelj će biti obvezan izvršavati slijedeće aktivnosti i obveze:

 • nadzor građenja tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, projektima, Zakonom o gradnji  i posebnim propisima,
 • nadzor  obuhvaća  i  fotografiranje  lokacije  ulaganja  –  fotografiranje  izvođenja  radova
 • prisutnost ovlaštenih nadzornih inženjera sastanku prilikom uvođenja u posao izvođača,
 • izrada plana izvođenja radova
 • stalna  prisutnost  ovlaštenih  nadzornih  inženjera tijekom  izvođenja  svih faza  radova,  uključujući  funkcionalna ispitivanja i puštanje u rad,
 • svakodnevna komunikacija s izvođačem radova i upoznavanje Naručitelja sa situacijom na terenu,
 • izrada mjesečnih izvješća o stanju radova na gradilištu,
 • sudjelovanje u radu koordinacija svih sudionika u građenju,
 • pravodobno upoznavanje Naručitelja sa svim manjkavostima, odnosno nepravilnostima koje uoči  tijekom građenja,
 • pravovremeno pregledavanje dospjelih materijala i izvedenih radova,
 • ovjeravanje izvršenih radova (obračunskih situacija i okončane situacije) najkasnije u roku od pet dana od dana primitka situacije od strane Izvoditelja radova,
 • kvalitativno i kvantitativno preuzimanje izvedenih radova,
 • kontroliranje izvršenja drugih ugovornih obveza izvođača,
 • kontroliranje kvalitete i količine radova u odnosu na projektnu dokumentaciju, norme i ugovorne  postavke, uključujući kontrolu količina prema stavkama iz specifikacije za izvođenje radova u svrhu  financijske primopredaje radova između Naručitelja i izvođača radova,
 • kontroliranje kompletnosti dokumentacije za tehnički pregled,
 • izrada završnog izvješća ovlaštenih nadzornih inženjera, obavljanje ostalih poslova stručnog nadzora definiranih Zakonom o gradnji („Narodne novine, broj  153/13,20/17, 39/19), Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju            završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ broj 111/14, 107/15 i             20/17) i ostalih primjenjivih zakonskih i podzakonskih akata, sve ostale usluge provođenja nadzora i kontrole kvalitete sukladno obvezama definiranim ovim Opsegom usluge i relevantnom zakonodavstvu RH i EU. Stručnjaci koji obavljaju poslove nadzornih inženjera, sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19), dužni su u provedbi stručnog nadzora građenja.

3.Rok izvršenja : Početak izvršenja je od 02. kolovoza 2021. do 15.prosinca 2021.odnosno do završetka I faze radova 

 1. Sposobnosti ponuditelja
  • Dokazi pravne i poslovne sposobnosti

4.1.1.Upis u registar

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti iz točke 7.1.1. Ponuditelj dokazuje: izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana objave ovog Poziva.

 • Dokazi financijske sposobnosti
  • Potvrda porezne uprave

  Potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog  tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smiju biti stariji od 30 dana od dana objave ovog Poziva.

 • Dokazi tehničke i stručne sposobnosti

Ne primjenjuje se.

 1. Razlozi isključenja

  Ne primjenjuje se

 1. Sadržaj ponude

Dokumente tražene u Pozivu ponuditelj može dostaviti u neovjerenim preslikama. Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika.

 • Ponuda predana od strane ponuditelja obuhvaća sljedeće:
 • Ponudbeni list
 • Traženi uvjeti sposobnosti iz točke 4.1.1.
 • Traženi uvjeti sposobnosti iz točke 4.2.1.
 • Način izrade ponude

Ponuditelj će ponudu dostaviti u printanom obliku.

 1. Cijena i valuta ponude

Cijena ponude piše se brojkama, izražava se za cjelokupan predmet nabave i nepromjenjiva je tijekom trajanja ugovora. Cijena ponude je u kunama, a treba u cijelosti obuhvatiti sve zahtjeve iz ovog Poziva. U cijenu ponude su uračunati svi troškovi, porezi, pristojbe, takse, davanja i popusti. Obračun i naplata se vrše prema specifikaciji plaćanja mjesečno, po izdanom računu za obavljene usluge.

 1. Izvori sredstava, uvjeti i način plaćanja

Obračun i naplata usluga obavit će se nakon što se izabere vanjski stručnjak. Naručitelj se obvezuje ovjereni neosporni dio troška platiti ponuditelju u roku 30 (trideset) dana od dana izdavanja računa. Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

 1. Vrsta, sredstvo jamstva i uvjeti jamstva
 • Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ne primjenjuje se.

       9.2.Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza 

Ne primjenjuje se.

 • Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Ne primjenjuje se.

 • Jamstvo o osiguranju za pokriće

Ne primjenjuje se

 1. Rok valjanosti ponude

Ponuda će ostati važeća za period od minimalno trideset dana (30) od dana otvaranja iste.

 1. Jezik ponude

Ponuda podnesena od strane ponuditelja izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 1. Kriterij za odabir ponude

   Kriterij za odabir ponude je najniža cijena uz obvezu ispunjenja svih navedenih uvjeta i  zahtjeva iz Poziva.

 1. Označavanje i dostavljanje ponuda

    Ponuda se dostavlja naručitelju putem pošte  ili odgovarajuće kurirske službe.

    Ponudu molimo dostavite s obaveznom naznakom

Ponuda za nabavu usluge stručnog građevinskog nadzora za izvođenje radova na rekonstrukciju Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac

evidencijski broj nabave 08.-2021

››NE OTVARAJ‹‹

 1. Krajnji rok za podnošenje ponuda

Naručitelj mora primiti ponude  najkasnije do 23.srpnja 2021. godine, do 09:00 sati.

 1. Pregled, ocjena i odabir ponuda

Naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude sukladno propisanim zahtjevima iz ovog Poziva na dostavu ponuda. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve iz ovog Poziva na dostavu ponuda .Obavijest o rezultatima nabave kojom će svaki ponuditelj biti obaviješten je rok od trideset (30) dana od dana donošenja interne odluke.

 1. Potpisivanje ugovora

Naručitelj će s odabranim ponuditeljem u skladu s odabranom ponudom i pod uvjetima određenim u pozivu sklopiti Sporazum o poslovnoj suradnji.

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona:  (047) 613 455

E-mail:suvag@suvagkarlovac.hr

RAVNATELJICA: Vesna Pavlačić, mag.logopedije

Originalni dokument preuzmite na linku: Poziv za dostavu ponude – usluge stručnog građevinskog nadzora za izvođenje radova na rekonstrukciji Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac

Prilozi:

1.Ponudbeni list

PRILOG I

PONUDBENI LIST

1. Naziv i sjedište naručitelja:
  Naziv naručitelja  Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac
  Sjedište naručitelja  Alfreda Krupe 2, 47000 Karlovac
  OIB naručitelja 42168832714
2. Podaci o ponuditelju:
  Naziv ponuditelja  
  Sjedište ponuditelja  
  Adresa ponuditelja  
  OIB

(ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)

 
  IBAN  
  Adresa za dostavu pošte  
  Adresa e-pošte  
  Kontakt osoba ponuditelja  
  Broj telefona  
  Broj telefaksa  
  Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti)                 DA                           NE
3. Predmet nabave Nabava usluge stručnog građevinskog nadzora za izvođenje radova na rekonstrukciju Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac

(evidencijski broj nabave 08.-2021)

 

     

 

4. Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost – brojkama  
     
5. Iznos poreza na dodanu vrijednost – brojkama  
     
6. Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost –  brojkama  
     
7. Rok valjanosti ponude 30 dana od dana otvaranja ponuda

 

 

     
8. Broj i datum ponude  

 

 

Rok, način i uvjeti plaćanja:   u roku od 30 dana od dana zaprimanja e- računa za isporučenu uslugu doznakom na IBAN ponuditelja.

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

  Za Ponuditelja:   (tiskano upisati ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe ponuditelja)

   M.P.

   Potpis ovlaštene osobe ponuditelja

Skip to content